Tags: Game Tales

Đã đến lúc, game mobile 'tiến hóa' tiệm cận so với những gì mà nền tảng PC/Console đang làm hiện nay và Unreal Engine 5 là bước tiến vĩ đại đầu tiên.

goto top