Tags: Logic của trẻ

Có những hành động của trẻ mà người lớn phân tích mãi cũng không hiểu nổi chúng đã tư tuy logic như thế nào.

Có những hành động của trẻ mà người lớn phân tích mãi cũng không hiểu nổi chúng đã tư tuy logic như thế nào.

goto top