KINH DOANH

Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam

CÔNG LUẬN   13/08/2020 • 07:19

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1221/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một góc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa, phù hợp với nội dung định hướng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021- 2025) của cả nước và các quy hoạch khác đã được phê duyệt liên quan đến địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đây không chỉ là công cụ pháp lý hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở triển khai kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ lập quy hoạch nhằm loại bỏ quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển; giải quyết vấn đề xung đột không gian trong địa bàn tỉnh hiện nay; đồng thời định hướng không gian cho nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý điều kiện bên trong và thu hút nguồn lực bên ngoài.

TIN TÀI TRỢ

Việc lập quy hoạch dựa trên nguyên tắc đảm bảo thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch tỉnh với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; kết hợp hiệu quả giữa quản lý ngành, lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới trên bộ, bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia. Các phân tích, đánh giá và định hướng phát triển dựa trên mối quan hệ tổng thể, có tính hệ thống, kết nối liên ngành, lĩnh vực và liên vùng.

Đồng thời, nhiệm vụ quy hoạch nhằm đảm bảo tính bền vững và dài hạn trong lập quy hoạch dựa trên cả ba trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường cho một thời gian dài, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng phương án, định hướng phát triển phù hợp với xu thế phát triển và vận động của bối cảnh trong và ngoài nước, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nội dung Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm các nội dung chủ yếu như: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển; phương án phát triển các ngành quan trọng...

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lập và hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch trong thời hạn không quá 24 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Theo Thế Vũ/Nhà báo và Công luận Link Gốc:           Copy Link
https://congluan.vn/thu-tuong-phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-tinh-quang-nam-post91265.html

Thích

Tags: Quảng Nam | lập Quy | phát triển | nhiệm vụ | Quy hoạch | phê duyệt | Kinh tế | Định hướng | dựa trên | đánh giá

MỚI NHẤT

goto top