Chuyện lạ

Chuyện lạ      Lạ tại Việt Nam

Chính thức: 1 kilogram không còn là 1 kilogram, và 3 đại lượng cơ bản khác cũng vậy

Chính thức: 1 kilogram không còn là 1 kilogram, và 3 đại lượng cơ bản khác cũng vậy

3 đại lượng đó là gì, và chúng sẽ thay đổi như thế nào?

RADIO      VIDEO

goto top